ใกล้เข้ามากับงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 ลงทะเบียนให้พร้อม แล้วเจอกันพฤษภาคมนี้

งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาค จัดพร้อมกันกับงานงานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ภายในงานพบกับ 300 แบรนด์ชั้นนาทางด้านการเกษตร จาก 26 ประเทศทั่วโลก – ไฮไลท์ Smart Farming Pavilion โดยจะมีการสาธิตการบินโดรนเพื่อการเกษตรภายในบริเวณสถานที่จัดงาน – งานประชุมเชิงวิชาการทีี่เนื้อหาเข้มข้นสาหรับการปลูกข้าว – เสริมด้วยความร่วมมือจากกระทรวงการเกษตรเยอรมันผู้สนับสนุนการจัดการประชุมเพื่อธุรกิจ – ปิดท้ายด้วยพาวิลเลียนใหม่ Vertical Farming การทาเกษตรแนวตั้ง และพาวิลเลียนกัญชาใน Cannabis Production

เนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการและข้อจากัดต่างๆในการเดินทางระหว่างประเทศและภูมิภาคข้างเคียง ในเดือนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 จึงเป็นกาหนดการจัดงานที่เหมาะสมที่สุดของงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ มุ่งเน้นการจัดงานภายใต้ธีมการจัดงาน เกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน (sustainability-led smart farming) ภายในงานประกอบด้วยการนาเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุดโดยผู้ประกอบการมากกว่า 300 แบรนด์ชั้นนาจาก 26 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังส่งต่อความรู้ และ เครือข่ายระดับมืออาชีพ ผ่านงานประชุมสัมนา ในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การทาการเกษตรแนวตั้ง (vertical farming), การผลิตกัญชงกัญชา (cannabis cultivation) และ เกษตรอัจฉริยะ (smart farming)

ภายในโซน “Thailand Smart Farming Pavilion” เป็นโซนใหม่ของงานในปีนี้ที่ริเริ่มโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC) จะมีการสาธิตการบินโดรนเพื่อการเกษตรเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแม่นยาในการทางานของเทคโนโลยีโดรน โดยงานนี้จะจัดขึ้นที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ พร้อมกับการจัดแสดง เครื่องจักรการเกษตรหลากหลายประเภท ที่คลอบคลุมทุกการใช้งาน

“การทาฟาร์มอัจฉริยะ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและต่อยอดการเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคนโยบาย ธุรกิจ และเกษตรกร การเกษตรแม่นยาควรมุ่งเน้นไปที่การเฝ้าสังเกตุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้เหมาะกับสถานที่ และช่วงเวลานั้นๆ” ดร.วนิดา กาเนิดเพ็ชร์ ผู้อานวยการสานักการเกษตรต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

“เวียดนาม” ประเทศพันธมิตรรายใหม่ล่าสุด

ครั้งแรกของ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จากัด ร่วมกับ บริษัท DLG Thai (สมาคมเกษตรแห่งเยอรมนี สานักงานประเทศไทย) ในการจับมือกับภาคการเกษตร เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรที่ได้รับการคัดเลือก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสทางการค้า

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม โดยทางกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม Vietnam’s Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมงาน และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ‘AGRITECHNICA ASIA Live’ ซึ่งเป็นงานแสดงการสาธิตเครื่องจักรกลเกษตรกลางแจ้ง ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัด Can Tho ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 24-26 สิงหาคม ปีนี้

“ภูมิภาคเอเชีย นับเป็นภูมิภาคกลยุทธ์ที่มีความสาคัญกับบริษัท Maschio Gaspardo เป็นอย่างมาก เรามีการลงทุนกับโรงงานผลิตถึง 2 แห่งทั้งในประเทศจีน และ ประเทศอินเดีย ทางบริษัทของเราจะร่วมจัดแสดงภายในงาน AGRITECHNICA ASIA ทั้งในฐานะพันธมิตรและผู้แสดงสินค้า ทั้งนี้เพราะงานแสดงสินค้ามีการนาเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าที่หลากหลาย คลอบคลุมทุกความต้องการของทั่วโลก ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย พวกเราตั้งตารอที่จะนาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น เครื่องปลูกพืชที่มีความแม่นยาสูง เครื่องกระจายปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย” กล่าวโดย คุณ Diego Ranzato, Sales Area Manager บริษัท Maschio Gaspardo China

ไฮไลท์ของการประชุมและสัมมนาที่น่าสนใจ

– การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การดูแลพืชผลหลังการเก็บเกี่ยว การเกษตรอัจฉริยะเพื่อกระบวนการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

โดยการประชุมนี้จะมีการจัดบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “การลดคาร์บอนในกระบวนการการผลิตและแปรรูปข้าว” จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ International Rice Research Institute (IRRI) โดยจะมีการบรรยายเกี่ยวกับ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่เกิดขึ้น และ รณรงค์การผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตที่ยั่งยืนและทันสมัยในประเทศเวียดนาม

– การประชุมสุดยอดการค้าสาหรับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค (Asia-Pacific Trading Summit)

กระทรวงอาหารและการเกษตรแห่ประเทศเยอรมัน (German Federal Ministry of Food and Agriculture, BMEL) ได้ทาการสนับสนุนการประชุมสุดยอดการค้าสาหรับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการส่งออก โดยการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้สร้างเครือข่ายทางการค้ากับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และคู่ค้าในภูมิภาค โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรและนาเสนอข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับข้อกาหนดของแต่ละภูมิภาคในปัจจุบันด้านเทคโนโลยี คุณภาพ และบริการหลังการขาย ซึ่งงานนี้ ได้เปิดโอกาศให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และคู่ค้า ในแต่ละภูมิภาค

– งานสัมมนาภาษาไทย ในหัวข้อเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอ้อย น้าตาล และ กระบวนการผลิตน้ามันมะพร้าว

โดยวานสัมมนามนี้มีการบรรยายเป็นภาษาไทย เกี่ยวกับ “ผลกระทบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล หลังสถานการณ์โควิท-19” จะพูดถึงโอกาศที่เกษตรกรไทยจะได้ทดลองการทาเกษตรแม่นยา และ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมน้าตาลของไทยหลังผลกระทบของโรคระบาด อีกทั้ง สถาบันวิจัยพืชสวน The Horticulture Research Institute (HRI) ได้จัดงานร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ามันมะพร้าวแห่งประเทศไทย ที่จะนาเสนอข้อมูลเรื่องกระบวนการผลิตน้ามันมะพร้าวและสมุนไพรอื่นๆ

– เยี่ยมชมพาวิลเลียนนานาชาติ

ภายในงานจะมีการนาเสนอศูนย์รวมพาวิลเลียนจากนานาประเทศ ได้แต่ พาวิลเลียนฟินแลนด์ เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ มีการนาเสนอด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนปัจจัยการผลิตสาหรับเกษตรกรในภูมิภาคเอเชีย

“การมีส่วนร่วมในงานจัดแสดงสินค้าผ่านทางดัตช์พาวิลเลียน จะช่วยเปิดโอกาศให้บริษัทเข้าร่วมงานในระดับประเทศ ภายใต้คาว่า “เนเธอร์แลนด์” “การทาฟาร์มแห่งอนาคต” และ “การแก้ปัญหาในระดับโลก” ซึ่งทางบริษัทของเรา มีความรู้และประสบการณ์มากมาย ในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ได้มาตรฐาน ในอนาคตการสร้างผลผลิตทางการเกษตรอย่างฉลาด ล้าสมัย และยั่งยืน ถือเป็นกุญแจสาคัญในการก้าวไปข้างหน้า ซึ่งบริษัทของเรามั่นใจว่าเราสามารถร่วมมือกัน และบรรลุเป้าหมายนี้ได้ ในวันข้างหน้า” กล่าวโดย Dr.Gijs Theunissen อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจาประเทศไทย

– เชื่อมต่อผู้คนด้วยแฟลตฟอร์มออนไลน์ ผ่านการสตรีมมิ่งและการจับคู่ธุรกิจแบบไร้พรมแดน

สืบเนื่องจากความสาเร็จของงานประชุมสุดยอดระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ซึ่งผสมผสานการประชุมทั้งแบบออนไลน์ และออนไซค์ โดยมีการให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆกว่า 90 หัวข้อ และมีผู้เข้าร่วมถึง 1000 คน ที่งานแสดงสินค้าจะมีการถ่ายทอดผ่านระบบไลฟ์สตรีม กิจกรรมต่างๆ การจับคู่ธุรกิจ และสร้างเครือข่ายออนไลน์ในบรรยากาศที่น่าดึงดูด

– เปิดตัวโซนใหม่ “การเกษตรแนวตั้ง (vertical farming) และ กระบวนการปลูกกัญชา/กัญชง”

ในงานปีนี้ พบกับสองโซนใหม่ โดยในโซนแรก “การเกษตรแนวตั้ง (vertical farming)” จัดโดย สมาคมเกษตรกรรมแนวตั้ง (AVF) และในโซนที่สองนาเสนอเกี่ยวกับ “กระบวนการปลูกกัญชา/กัญชง” และงานสัมมนาโดย Cann Society

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA จัดโดย DLG International GmbH และ VNU Asia Pacific โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมอย่างเป็นทางการ งานแสดงสินค้าทางการเกษตรครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute) สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลแห่งประเทศไทย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ขอเชิญชวนเกษตรกรไทยและผู้ที่สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้าร่วมฟรีได้แล้ววันนี้ที่ https://online-register.org/horti/register/index.php?code=asso704

—————————————สิ้นสุดข่าวประชาสัมพันธ์———————————-

สาหรับสื่อมวลชน และ การเข้าชมงานแบบกลุ่ม กรุณาติดต่อ

คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี | โทร. 02-1116611 ต่อ 330 (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค)
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค | อีเมล [email protected]
รายละเอียดงานเพิ่มเติม www.agritechnica-asia.com และ www.horti-asia.com