Global FoodTure Mission Thailand 2023 นำเสนองานประชุมความร่วมมือไทยดัตช์ กำหนดนิยามใหม่สำหรับระบบอาหารแห่งอนาคต ปูทางสู่งาน Healthy Food Asia 2023

(กรุงเทพฯ, 25 พฤษภาคม 2566) – สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ และบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค มีความยินดีที่จะประกาศการจัดงาน Global FoodTure Mission Thailand 2023 การประชุมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทย-ดัตช์ (เนเธอร์แลนด์) ภายใต้หัวข้อ  From Food Valley The Netherlands to Global FoodTure Mission Thailand; Global Collaboration on Food System (หุบเขาแห่งอาหารเนเธอร์แลนด์ สู่ภารกิจการสร้างระบบอาหารโลกที่ยั่งยืนของประเทศไทย; ความร่วมมือระดับโลกด้านระบบอาหาร) นับเป็นเวทีสำหรับความร่วมมือระดับโลกและการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอนาคตของระบบอาหาร โดยจะมีการนำเสนอบริษัทด้านนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำทางความคิดจากทั้งประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นแนวหน้าในการกำหนดนิยามใหม่และท้าทายอนาคตของอาหาร จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-17.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ชั้น 3 กรุงเทพฯ

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพทั่วโลก

ตลาดธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพกำลังเติบโตทั่วโลก อาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึง อาหารที่ปลอดภัย (ด้านจุลชีววิทยาและเคมี) มีคุณค่าทางโภชนาการและผลิตด้วยวิธีที่ยั่งยืนโดยเคารพต่อการดำรงอยู่ของโลก ผู้คน พืชและสัตว์ โดยประเทศเนเธอร์แลนด์ได้มุ่งเน้นการพัฒนาความยั่งยืนของการผลิตอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตรแบบผสมผสานธรรมชาติ การใช้แหล่งโปรตีนทางเลือก (จากพืช) การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเชิงนวัตกรรม (หุ่นยนต์และระบบดิจิทัล) และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (ให้ผลผลิตสูง ใช้น้ำและที่ดินน้อยลง ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง/ยาปฏิชีวนะ)

ดร. Gijs Theunissen DVM อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สถานเอกอัครราชทูต เนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ในประเทศไทย จำเป็นต้องสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบ (ที่อาจเกิดขึ้น) ของระบบอาหาร เช่น ผลกระทบของการใช้สารกำจัดศัตรูพืช (มากเกินไป) การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสี่ยงของสารเคมีตกค้างในอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ (เช่น ก๊าซเรือนกระจก) การตัดไม้ทำลายป่า การเผาหลังการเก็บเกี่ยว ฯลฯ ซึ่งโครงการ Global Foodture Mission Thailand 2023 โดย Food Valley ของ Netherlands ได้เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบอาหารทั่วโลกผ่านความร่วมมือและนวัตกรรม นับเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของความร่วมมือระหว่างไทย – เนเธอร์แลนด์ เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายระดับโลก และทำให้ระบบอาหารและเกษตรมีความเป็นนวัตกรรมและยั่งยืน”

เปิดเวทีนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากสหภาพยุโรป

ภายในงานได้มีการเชิญบริษัทในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมานำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่างๆ กว่า 15 บริษัท ได้แก่ บริษัท Kleen Hub, Hamer Packaging, Colipi, Puba Beer, Sanygram, Kytos, Innovad, InsectoCycle, DunavNET, MiOUM, ODS Protein, Ynsect และ Eagle Genomics. และในช่วงถาม-ตอบยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้ามามีส่วนร่วมกับผู้นำเสนอ และแสวงหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมของพวกบริษัทเหล่านี้เพื่อประกอบการพิจารณา

งาน Global Foodture Mission Thailand 2023 ครั้งที่ 1

Tjerna Ellenbroek ผู้จัดการโครงการ Food Valley – the Netherlands และ Global Foodture กล่าวว่า งาน Global Foodture Mission Thailand 2023 ครั้งแรกนี้จะเป็นสะพานเชื่อมธุรกิจ ไทย-ดัตช์ และสหภาพยุโรปเพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืน

Global Foodture เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนทั่วโลกผ่านความร่วมมือและนวัตกรรม โครงการนี้พัฒนาและดำเนินการตามกลยุทธ์ที่เป็นสากล ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยุโรปและนอกยุโรป เป้าหมายในประเทศไทยนั้นเป็นกิจกรรม Global Foodture ในรูปแบบตัวต่อตัวครั้งแรกหลังจากที่มีการจัดกิจกรรมออนไลน์มาแล้ว

ในการเยือนครั้งนี้ ได้นำคณะพบกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งยุโรป (SMEs) และพันธมิตรในเอเชียจะสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ยั่งยืน ค้นหาพันธมิตรเพื่อหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ หาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่แห่งนวัตกรรมในยุโรปและไทย โดยการหาโอกาสที่เครื่องมือของพวกเขานั้นจะทำให้ระบบอาหารมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนทั่วโลกผ่านความร่วมมือและนวัตกรรม การมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนและกระตุ้นความร่วมมือ เพื่อหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่และเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมซึ่งจะนำไปสู่ระบบอาหารทั่วโลกที่มีความยั่งยืน

โครงการ Food Valley แห่งเนเธอร์แลนด์และจุดมุ่งหมายในปี 2050 (พ.ศ. 2593)

Tjerna Ellenbroek ผู้จัดการโครงการ Food Valley แห่งเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า “Food Valley เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงของระบบอาหารไปสู่ความยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2593 ระบบอาหารจำเป็นจะต้องสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประชากร 10,000 ล้านคนทั่วโลก อาหารต้องรสชาติดี ราคาไม่แพง ดีต่อสุขภาพและส่งเสริมความยั่งยืน การผลิตต้องให้ความเคารพต่อสัตว์และโลกของเรา Food Valley นำความคิดและความใฝ่ฝันไปสู่การปฏิบัติจริง ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับผู้นำในภาคส่วนและประเทศต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนผ่านของโปรตีน อาหารและสุขภาพ และกระบวนการผลิตอาหารจากการเกษตรแบบหมุนเวียน (Circular Agrifood)”

การแบ่งปันความรู้เชิงลึกโดยผู้มีอิทธิพลทางความคิดด้านอาหารในประเทศไทย

คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย กล่าวว่า “โลกของเรานั้นกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สังคมผู้สูงอายุ ความขัดแย้งทางการเมือง และโรคระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารทั่วโลก โดยที่อุตสาหกรรมไทยนั้นมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตอาหารแห่งอนาคต ตามแนวคิด Bio-Circular-Green Economy เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการตลาดอาหารในประเทศและทั่วโลก ภายใต้หลักการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย และความโปร่งใส”

 

ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงมุมมองของรัฐบาล โดยยืนยันว่า “หากวาระของโลกยังคงเป็น SDG 2030 (การพัฒนาอย่างยั่งยืน) การเปลี่ยนแปลงระบบอาหารและการเกษตรให้มีความยืดหยุ่น ยั่งยืน และครอบคลุมให้ทันเวลาเป็นสิ่งจำเป็น  เราจะใช้วิธีการแก้ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่อิงจากธรรมชาติในลักษณะอย่างไรเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถแบ่งปันทั้งต้นทุนและผลประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม? สิ่งที่ต้องแลกและผลประโยชน์ร่วมกันสามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคสนาม ในฟาร์ม และบนชามข้าวได้อย่างไร? การฟื้นตัวจากโควิด-19 เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากผลกระทบของสภาพอากาศ หรือการจัดการกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โลกใบนี้เป็นโลกของเราและเราคือคนของโลก ความร่วมมือของหุ้นส่วนในทุกระดับ ทั้งในระดับท้องถิ่น-ระดับชาติ-ระดับนานาชาติ นับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2573”

ดร.นรธัช ประชุม อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า“เนื่องจากจำนวนประชากรทั่วโลกเพิ่มขึ้น และมีการคาดการณ์ว่า ความต้องการโปรตีนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2593 ภูมิภาคเอเชียจึงเป็นผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่ที่สุดในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วโลก โดยผลิตปลาที่เลี้ยงในฟาร์มถึง 92% ของโลก” พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการประมง “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงอย่างยั่งยืนจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการของโลกได้ ปัจจุบันมีปัจจัย 5 ประการที่ท้าทายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการประมงอย่างยั่งยืน ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่ที่เหมาะสมทั้งบนบกและในน้ำ ความพร้อมของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตและต้นทุน และการตลาด ความต้องการ และเวลา”

Healthy Food Asia: “ปลดล็อก” โอกาสทางธุรกิจอาหารทุกระดับ

Igor Palka กรรมการผู้จัดการบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า “Healthy Food Asia 2023 เป็นประตูสู่อาหารอนาคตจากยุโรปสู่เอเชียที่น่าจับตาของอุตสาหกรรมอาหาร ภายในคุณจะได้พบกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร โอกาสทางธุรกิจที่เหนือชั้นเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายชั้นนำ อัปเดตเทรนด์ล่าสุดเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารออร์แกนิก อาหารวีแกน อาหารฟังก์ชัน และบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ขณะที่คุณชมการนำเสนอธุรกิจที่น่าประทับใจจากแบรนด์ยุโรปที่มีชื่อเสียงที่เข้าร่วมพันธกิจ Global FoodTure นี้ ให้คุณลองนึกภาพแบรนด์ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่หลากหลายอีกมากมายที่รอให้คุณมาสำรวจที่งานแสดงสินค้าของเรา แล้วคุณจะค้นพบโอกาสใหม่ๆในอาณาจักรแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ” อย่าพลาดโอกาสในการสร้างความสำเร็จและเป็นแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้างานฟรีได้ที่ https://healthyfoodasia.com/

 

งานนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปูทางสู่งาน Healthy Food Asia 2023 งานแสดงสินค้าอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารออร์แกนิก อาหารวีแกน อาหารฟังก์ชัน อาหารปราศจากสารปรุงแต่ง และบรรจุภัณฑ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ กรุงเทพฯ ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมงานฟรี!

_________________________________________________________________________________________________________

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

Healthy Food Asia 2023                                  https://healthyfoodasia.com/

Global Foodture                                             https://foodvalley.nl/en/global-foodture-mission-thailand/

Food Valley NL                                                https://foodvalley.nl/en/

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands            www.netherlandsandyou.nl/

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ                       

คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี (วีเอ็นยูฯ)                 [email protected]      โทร. 02-1116611 ต่อ 330

เกี่ยวกับ Healthy Food Asia:

Healthy Food Asia งานแสดงสินค้าชั้นนำที่สนับสนุนธุรกิจอาหารที่ดีต่อสุขภาพและส่งเสริมความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก Healthy Food Asia มีเป้าหมายในการส่งเสริมนวัตกรรม ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในภาคอุตสาหกรรมอาหารผ่านงานประชุม งานแสดงสินค้า และโครงการริเริ่มสร้างความเป็นผู้นำทางความคิด ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและโลกใบนี้ จัดโดย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และ EBC Expo พันธมิตรที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมอาหารของยุโรป