ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมอาหาร Plant Based และ กัญชง-กัญชา” [วันที่ 29 เมษายน 2564]

Thailand LAB INTERNATIONAL & Bio Asia Pacific are proud to present a webinar series on the topic “How to Adapt your Business during the COVID-19 Crisis for Laboratory Industry”